Säännöt

Nämä säännöt on hyväksytty Tampereen Filatelistiseuran syyskokouksessa Tampereella 14.10.2020 ja sittemmin PRH:ssa.

Tampereen Filatelistiseura ry:n säännöt

1     Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tampereen Filatelistiseura ry ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Filatelistiliitto ry -nimiseen rekisteröityyn yhdistykseen.

2     Yhdistyksen tarkoitus ja toimintatapa

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • edistää, kehittää ja tukea jäsentensä filateelista harrastusta,
 • edistää filateelista tutkimustoimintaa,
 • edistää filatelian ja muun keräilyn leviämistä Tampereella ja lähiympäristössä,
 • vastustaa filateelisen materiaalin väärentämistä ja väärenteiden levittämistä sekä kaikkea epärehellisyyttä filatelian kaupassa ja vaihdossa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, opintomatkoja, koulutustilaisuuksia, filateelisia tapahtumia ja postimerkkinäyttelyitä sekä voi harjoittaa julkaisutoimintaa. Yhdistys suorittaa pyydettäessä kokoelmien ja muun filateelisen materiaalin arviointia ja avustaa näiden realisoinnissa.

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä muuta taloudellista hyötyä jäsenilleen.

3     Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat kunniajäseniä ja vuosijäseniä.

Vuosijäseneksi voidaan hyväksyä kahdeksantoista (18) vuotta täyttänyt henkilö, joka anoo jäsenyyttä kirjallisesti. Hänen pitää hyväksyä yhdistyksen säännöt ja sitoutua jäsenvelvollisuuksien täyttämiseen.

Kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua henkilö, joka on ansioitunut yhdistyksen toiminnassa ja tehnyt pitkäaikaisesti arvokasta työtä filatelian hyväksi.

Yhdistyksen hallitus päättää jäsenen hyväksymisestä tai erottamisesta sekä kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta.

Vuosijäsenet suorittavat yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruus päätetään yhdistyksen syyskokouksessa.

Kunniajäseneltä ei peritä yhdistyksen jäsenmaksua.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi sen pöytäkirjaan.

4     Jäsenmaksu

Jäsenmaksu on suoritettava kunkin vuoden tammikuun aikana yhdistyksen pankkitilille tai rahastonhoitajalle. Syyskuun alusta alkaen liittyvät jäsenet suorittavat puoli (½) jäsenmaksua ellei yhdistyksen hallitus toisin päätä.

5     Jäsenmaksun laiminlyöminen

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenenmaksunsa laiminlyöneen jäsenen.

6     Jäsenen erottaminen

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen muustakin syystä yhdistyslain nojalla.

7     Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen toimikausi on kerrallaan kaksi (2) vuotta. Sama henkilö voidaan valita hallitukseen enintään kolme kertaa peräkkäin. Vuosittain kolme hallituksen jäsentä on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla valitaan kolme jäsentä kahdeksi vuodeksi ja 3 jäsentä vuodeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi. Hallitus voi kutsua sihteerin tai rahastonhoitajan myös hallituksen ulkopuolelta.

Puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä yhdistyksen kokouksissa ja huolehtii tehtyjen päätösten täytäntöönpanosta sekä valvoo yhdistyksen taloudenhoitoa.

Puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä.

Sihteeri pitää yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa pöytäkirjaa sekä hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihtoa. Sihteeri valmistelee yhdessä puheenjohtajan kanssa hallitukselle kuluneen vuoden toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman seuraavalle vuodelle.

Rahastonhoitaja huolehtii yhdistyksen maksuliikenteestä ja kirjanpidosta ellei tästä hallitus päätä toisin. Hän valmistelee hallitukselle esityksen alkavan vuoden talousarvioksi ja edellisen vuoden tilinpäätökseksi.

Hallituksella on oikeus nimetä määräaikaisia toimikuntia sekä nimetä muita yhdistyksen jäseniä eri tehtäviin.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8     Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsumana niin usein kuin yhdistyksen asioiden hoitaminen vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) muuta jäsentä on läsnä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

9     Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on tehtävä ja jätettävä toiminnantarkastajille ennen seuraavan vuoden maaliskuun viimeistä päivää. Toiminnantarkastajat antavat lausunnon hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta, jossa tilinpäätös ja lausunto käsitellään.

10   Yhdistyksen kokous

Yhdistys pitää kokouksia tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa, vuosikokouksen viimeistään huhtikuussa ja syyskokouksen marraskuussa. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle kirjeitse, sähköpostilla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa, lukuun ottamatta vuosikokousta tai syyskokousta, puhetta johtaa yhdistyksen puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja. Kummankin ollessa estyneenä puhetta johtaa yhdistyksen jäsen, jonka läsnä olevat tähän valitsevat.

11   Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä mahdolliset yhdistyksen valitsemien toimihenkilöiden, toimikuntien ja valiokuntien kertomukset
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 • käsitellään muut kokouskutsussa helmikuun loppuun mennessä kirjallisesti hallitukselle jätetyt asiat

12   Yhdistyksen syyskokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta
 • vahvistetaan seuraavalle vuodelle toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet (6) erovuoroisten tilalle
 • valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä
 • käsitellään muut hallitukselle syyskuun loppuun mennessä kirjallisesti jätetyt asiat

13   Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen kokouksen päättämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samalla tavalla.

14   Muutoin noudatetaan, mitä yhdistyslaissa säädetään.

 

Top